Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА   

 

Последно изменени: 01.10.2023 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат използването на уебсайт www. www.alpen-academy.com (за краткост по-нататък „Уебсайтът“), администриран от дружество „АЛПЕН ФАРМА“ ООД, със седалище в гр. София и с адрес на управление: п.к. 1700, р-н „Студентски“, ул. „Йордан Йосифов“ № 6, ет. 2, с ЕИК 200888108 (за краткост по-нататък „АЛПЕН ФАРМА“).

(2) Уебсайтът съдържаща текстови, графични, аудио и видео материали с информация в областта на интегративното здраве. Уебсайтът предоставя функционалности за участие на медицински специалисти в специализирани семинари и обучения в областта на интегративната медицина и приложението й в медицинската практика.

(3) Нито една част от съдържанието на Уебсайта не представлява и не следва да се тълкува като здравна препоръка или съвет.

(4) Достъпът до Уебсайта се предоставя безвъзмездно за лично ползване. Достъпът до част от функционалностите е ограничен само за медицински специалисти след регистрация.

(5) С достъпването на Уебсайта, ползвателите се считат за запознати с общите условия и приемат и се задължават да ги спазват.

 

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. (1) Ползвателят има право на достъп до съдържанието и/или функционалностите на Уебсайта, с оглед ползването им за своите нужди, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от АЛПЕН ФАРМА.

(2) Ползвателят сам осигурява необходимото му техническо оборудване и интернет свързаност за използването на Уебсайта.

(3) Ползвателят се задължава да не осъществява достъп до съдържание и/или функционалности, достъпни чрез Уебсайтa, чрез каквато и да е друга технология или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта и реализирани чрез нормалната функционалност на същия.

(4) Ползвателят се задължава да не използва Уебсайта за незаконни цели.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ. УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

Чл. 4 (1) Регистрацията на медицински специалисти на Уебсайта е доброволна и безплатна и се осъществява след попълване на регистрационна форма, съдържаща данни за идентификация и контакт на/с лицето и изразяване на съгласие с тези общи условия. След потвърждението за регистрацията ползвателят получава свой потребителски профил, достъпен чрез потребителско име и парола и възможност да ползва функционалностите на Уебсайта, достъпни за регистрирани ползватели – медицински специалисти.

(2) При участие в онлайн семинари и обучения, достъпни чрез Уебсайта, всеки регистриран ползвател – медицински специалист, получава квалификационни точки. При достигане на 100 точки ползвателят получава сертификат и възможност за участие в събитие/я с присъствие на живо, организирано/и или спонсорирано/и от АЛПЕН ФАРМА. Броят на квалификационните точки, които носи съответното участие, се обявява предварително, а броят на натрупаните квалификационни точки за всяко лице се посочва в потребителския му профил.

(3) Участието в събитие, онлайн или на живо, се осъществява при обявените от организатора условия.

(4) Регистрацията в Уебсайта може да бъде прекратена по всяко време. С прекратяването на регистрацията се преустановява и възможността да се ползват допълнителните функционалности, достъпни след регистрация.

 

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на АЛПЕН ФАРМА и/или съответно указано трето лице, преотстъпило правото на използване на АЛЕПН ФАРМА. Тези обекти на интелектуална собственост не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на ползвателя до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е АЛПЕН ФАРМА, негов партньор, клиент или друго трето лице.

 

V. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 6. АЛПЕН ФАРМА не носи отговорност за:

1. каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Уебсайта, в т.ч. такива, които са в следствие експлоатирането на компютърното оборудване от ползвателя, като хардуерен или софтуерен проблем, проблем с връзката с интернет и др.

2. навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Уебсайта или на невъзможност за използването им, в т.ч. поради технически проблеми, профилактика и др.

3. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта.

4. субективните възприятия и интерпретация на предназначението, точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Уебсайта.

Чл. 7. Ползвателят е длъжен да обезщети АЛПЕН ФАРМА за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са в резултат от нарушение от страна на ползвателя на настоящите общи условия и/или нерегламентирана употреба на Уебсайта.

(2) Извън посоченото в ал. 1, ползвателят е длъжен да обезщети АЛПЕН ФАРМА и всички засегнати трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, обект на интелектуална собственост, които ползвателят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от услугите в Уебсайта в нарушение на настоящите общи условия и приложимото българско законодателство.

 

VI. ПРОМЕНИ В УЕБСАЙТА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. АЛПЕН ФАРМА може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на Уебсайта по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба. Промени, с които регистрираните потребители са изразили съгласие, влизат в сила след изтичане на 30-дневен срок от уведомяването им.

Чл. 9. (1) АЛПЕН ФАРМА си запазва правото да променя или преразглежда настоящите общи условия по всяко време.

(2) Всички промени в общите условия ще бъдат отразени и публикувани в Уебсайта.

(3) Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на ползвателя е да се запознае с разпоредбите на общите условия преди всяко използване на Уебсайта и продължавайки да го използва, ползвателят се съгласява с извършените промени.

(4) Промени, с които регистрираните потребители са изразили съгласие, влизат в сила след изтичане на 30-дневен срок от уведомяването им.

 

 VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Всяка кореспонденция между АЛПЕН ФАРМА и ползвателя се извършва единствено чрез писмени изявления и съобщения, под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 11. В случай, че някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на останалите разпоредби от общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената обичайни практикики.

Чл. 12. За всички неуредени от настоящиите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Чл. 13. Всички спорове по тълкуването, изпълнението и прилагането на настоящите Общи условия ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване до родово компетентния съд в гр. София.